جملات کوتاه , جملات کوتاه بزرگان , جملات فلسفی , جملات قصار


من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستانافکار عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي کنند نه بر تخت نشينان . حکيم ارد بزرگاين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي باقي نيست . حکيم فردوسي خردمنداشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است . اسمايلززن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگوييک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد. ژرژ هربرترسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . حکيم ارد بزرگتا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايتبراي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرتاميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد . حکيم ارد بزرگآن انديشه هايي را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمي بهر تنها زيستن مي بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو مي گويد: انگارهء سومي نيز هست بودن يکجاي هر دوي آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغي است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچهوقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش هم دوست واقعي باشد . امرسونکسي که سعي مي کند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است که شب هنگام از کوه بالا مي رود زماني که به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديک نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانريآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کند . فردريش نيچههيچ اهرمي همچون بردباري و اميد نمي تواند مشکلات را از پيش پايت بر دارد . حکيم ارد بزرگهيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است . کالوس کاستاندامن با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم ، اما اين من ، در ظلمت کيست کنار مي آيم تا از او دوري کنم ، اما نمي توانم از او بگريزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حيا و شرمندگي نمي شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگورکتاب زندگي گذشتگان ، جان تاريک را روشني مي بخشد . حکيم فردوسي خردمندآسيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود ، مگر با اميد که زندگي ما را دگرگون مي سازد . حکيم ارد بزرگدوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسيخدا را شکر کنيد که نعمات و موهبت هايش به علت بينش محدود ما متوقف نمي شود . کاترين پندربراي هر کس زمان معيني وجود دارد که قابل انتقال نيست . کلود مونهبا بديهاي ديگران دل خويش را به سياهي نيالاييم ، همواره ساز سادگيمان کوک باشد و نگاهمان اميدوار. حکيم ارد بزرگهنرمند، اشيا را با خورشيدي روشن مي کند که از آن طبيعت نيست . ديده روپول با شادماني کم داخل کيسه مي شود ولي با غم زياد از ان خارج مي گردد . موليرهيچگاه اميد کسي را نااميد نکن ، شايد اميد تنها دارايي او باشد . حکيم ارد بزرگدوستان براي نخجير دشمنان چون تير و پيکان اند. حکيم بزرگمهرتختخواب خطرناکترين جاي دنياست، چون صدي نود مردم در آن مي‌ميرند . مارک تواينآواز سرد از سينه نا اميد بر مي خيزد . حکيم ارد بزرگشوهر داروئي است که تمام دردهاي دخترانرا علاج مي کند . موليرکمربند سلطنت ، نشان نوکري براي سرزمينم است نادرها بسيار آمده اند و باز خواهند آمد اما ايران و ايراني بايد هميشه در بزرگي و سروري باشد اين آرزوي همه عمرم بوده است . نادر شاه افشارزماني که نيروهاي درون خويش را انکار کنيم نگراني در درونمان لانه مي کند . حکيم ارد بزرگيک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد ابله تر است. موليراگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي، هيچ وقت اشتباه نمي کني. برادليمنتقدين پر حرف بجاي عملگرايان کم حرف هم سخن مي گويند . حکيم ارد بزرگاراده انساني ، در پهلوي مقدرات او ايستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند . فيثاغورثدر شگفتم که سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است. علي شريعتياميد دارويي است که شفا نمي دهد ، اما درد را قابل تحمل مي کند . مارسل آشارمال ، زنبوري است که اگر از نگه داري آن آگاه باشيد عسل مي دهد وگرنه نيش مي زند و پرواز مي کند . مارونآنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . حکيم ارد بزرگشاهنامه فردوسي خردمند ، راهنماي من در طول زندگي بوده است . نادر شاه افشاراگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت . رابرت اسلاتراگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود باور داريد، ديگر نيازي نيست براي گفتن آن پوزش بخواهيد . حکيم ارد بزرگرقابت تا زماني پسنديده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارتفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرخودت باش شايد بدترين پندي باشد که به بعضي ها مي توان داد . تام سامسونابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، که او را تحسين کند. بوالودل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد ” هر کنشي واکنشي را در پي دارد ” پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . حکيم ارد بزرگمعني زندگي را در قدرت بايد جستجو کرد ، هرلحظه از زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم . ماکسيم گورکيافسوس ... يگانه سؤالي که هيچکس نمي تواند پاسخي به آن بدهد اين است ؛ سعادت چيست ؟ . برادليسخن بدون پشتوانه ، يعني گزاف گويي . حکيم ارد بزرگدر غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر کردن مي شود. آنچه از اين خطر کردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شکست است که تعيين مي کند که بياموزيم يا نه؟ . پارکر پالمرخطا فرصتي است که هوشمندانه تر باشيم . هنري فوردپايداري و تلاش کليد هر در بسته اي است . حکيم ارد بزرگهر چه شما را نمي کشد شما را قوي تر مي کند . مارلون براندوپاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکرمن هفتصد بار اشتباه نکردم. من يک بار اشتباه نکردم من زماني موفق شدم که هفتصد راهي را که موفقيت آميز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهي را که عمل نمي کرد حذف کردم راهي را پيدا کردم که کار مي کرد . توماس اديسوننو آوري نتيجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهاي ناگهاني . حکيم ارد بزرگهر گاه خبر هاي بد را به عنوان يک نياز به تغيير و نه يک خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شکست نخورده ايد بلکه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتسبايد راهي جست در تاريکي شبهاي عصيان زده سرزمينم هميشه به دنبال نوري بودم نوري براي رهايي سرزمينم از چنگال اجنبيان ، چه بلاي دهشتناکي است که ببيني همه جان و مال و ناموست در اختيار اجنبي قرار گرفته و دستانت بسته است نمي تواني کاري کني اما همه وجودت براي رهايي در تکاپوست تو مي تواني اين تنها نيروي است که از اعماق و جودت فرياد مي زند تو مي تواني جراحت ها را التيام بخشي و اينگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به اميد سرفرازي ملتي بزرگ . نادر شاه افشارسازگاري با زيستگاه و تلاش براي بهتر شدن جايگاه کنوني ويژگي ناب آدمهاي پاک است . حکيم ارد بزرگخط مستقيم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاهترين راه است . راحلانسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروينشجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است . ناپلئونآنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه مي گوييد. حکيم بزرگمهرآنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . حکيم ارد بزرگانسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروينبخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است . مارک تواينزندگي ات را قرباني چيزي مکن،همه چيز را قرباني زندگيت کن . اشوآن گاه که ، زايش راهي نو را از درون خويش احساس کردي پاي در راهي خواهي گذارد که پيشتر براي رسيدن بدان بسيار تلاش نموده ايي . حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . کنفوسيوسدر حقيقت موفقيت حاصل يک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشيرو هوندااهل بازار بر اين باور اشتباهند که فرهنگ را هم مي شود با زمان بندي دگرگون ساخت !. حکيم ارد بزرگرهنومد هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد . اسکاول شينچه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسرونبا داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوتهافزايش ناگهاني مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهيختگي مي گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پيش از آن نمي تواند بايستگيها و وظايف خويش را همچون آموزگار بدرستي انجام دهد . حکيم ارد بزرگاراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند . بشرطيکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم . دوفوناختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به منظور کشف حقيقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند . ف – و – رابرتنفرهنگ هاي همريشه ، انگيزه اي توانمند است که موجب همبستگي کشورها در آينده مي گردد . حکيم ارد بزرگآرزو ريشه حيات ماست . اگرچه اي ريشه حيات ما را به تدريج مي سوزاند . ولي همين ريشه مايه زندگي است . فريدريش نيچهاگر خوب دقت کنيد موضوع راز قدرت نيات ما تنها بايد چشمهايمان راخوب با کنيم و نگاه کنيم مي توانيد مصداق قانون جاذبه را ببينيد بيشتر ازبيمار حرف مي زند خودش بيمار است بيشتر از ثروت حرف مي زند ثروتمند است درواقع تمام چيزهايي شما تجربه مي کنيد . جان دمارتينيهر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد . کارلايلشالوده و زيربناي گسترش هر کشور ، فرهنگ است . حکيم ارد بزرگايده ها الگوهاي ازلي اي هستند که در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند که آدميان تنها هنگامي که خود را از توجه به جزئيات ، در اينجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو مي شوند . شوپنهاورفعاليت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فلاکت است . گوتهآنگاه که آدمي (( چرايي / غايت چيست )) زندگي خويش را مي شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر مي شود. آدمي مشتاق نيکبختي نيست ؛ تنها انگليسي چنين است . فريدريش نيچهاهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند . حکيم ارد بزرگتجربه به معلم سختگيري است . او اول امتحان ميکند و بعد درس مي دهد . کارايلسرنوشت خود را با افکار تعيين کنيد. کارايلانديشه پروازگر است جايي فرودش آوريم که زيبايي خانه دارد . حکيم ارد بزرگسخن گفتن يک نوع احتياج است ولي گوش دادن هنر . گوتهدهان زشتگوي را بايد با خاموشي وقار بست . فرانسيس بيکنآدمي تنها زماني دربند رويدادهاي روزمره نخواهد شد که در انديشه ايي فراتر از آنها در حال پرواز باشد . حکيم ارد بزرگشما نميتوانيد با قصد انجام يک کار به شهرت برسيد . هنري فوردافعي مهيب را دسته اي مورچه از پاي درميآورند. مثل ژاپنيدانايان با عمل زندگي ميکنند،نه با انديشه عمل . کارلوس کاستانداديدگاه و انديشه تاريک ، ميدان پرده پوشي (سانسور) هر روز بزرگتر مي کند . حکيم ارد بزرگتاريخ سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است . کارايلايمان نيروئي است فراتر از منطق. اچ.ال. منگناي پسر هرچند تو جواني , پيرو عقل باش , نگويم جواني مکن , ليکن جواني خويشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطاليس مي گويد جواني نوعي از جنون است . قابوسنامهگاهي شالوده و ريشه شکست هاي بزرگ ، از اشتباهات بسيار ريز و کوچک سرچشمه مي گيرد . حکيم ارد بزرگدشمنانت را خوب گوش بسپار که هيچکس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نميکنند . بنيامين فرانکلينزرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگورهر بدي ميتواني به دشمن نرسان که ممکن است روزي دوستت گردد و هر سري داري با دوستت در ميان نگذار که ممکن است روزي دشمنت گردد . سعديفرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند . حکيم ارد بزرگهر که از سرنوشت ديگران پند نگيرد ديگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . حکيم بزرگمهردوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسيبراي شاد کردن ديگران ،آرزوهايشان را بفهم . اپيکورانسان بندي ست بسته ميان حيوان و ابر انسان. بندي بر فراز مغاکي . فريدريش نيچهغروب جان آدمي ، سپيده دمي ست به جهان ديگر . حکيم ارد بزرگدر واقعيت امر همهء انسانهاي بالغ بمانند کودکاني در پشت نيمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ايران)هستند! . جانيکن إورلاندبسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!! . جاکوب ولمانعظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار مي شود . کارلايلآموزه اي پديد آمد و باوري در کنارش : همه چيز پوچ است ؛ همه چيز يکسان ؛ همه چيز رو به پايان ! . فريدريش نيچهزاد روز ما با تاري ناديدني به هزاران زاد روز ديگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزيست همانند زاده شدن که بدرودي است به جهاني ديگر…حکيم ارد بزرگخوشرفتار کسي است که بتواند با ادمهاي بد رفتار سازش کند . فرانسوحقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد . گانديدرست حرف بزن و يا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرتجهان همواره در حال دگرگوني و رشد است نبايد اين پويندگي را زشت دانست ، بايد همراه بود و سهمي از اين رشد را بر عهده داشت . حکيم ارد بزرگدشمن کوچک وجود ندارد . بنيامين فرانکلينشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.کيم وو چونگدروغ مانند برف است هر چه آن را بگرداني بزرگتر ميشود . مارتينآب و هوا ، بر جهان بيني و پبوندهاي مردمي اثرگذار است . حکيم ارد بزرگاگر تو را دشمني باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمني نباشد بي قدر و بها باشد . قابوسنامهکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است. ناپلئونخدا به ما دو گوش داده و يک زبان يعني دوتا بشنو و يکي بيشتر نگو! . بتوسبا  رفتگان به جهان ديگر  نتوان همراه شد  که اين کوشش زندگي را بر باد مي دهد . حکيم ارد بزرگعشق از آنجا که با معشوق پيوند مي خوريد آغاز مي گردد و تا حرکت موزون و هماهنگي روح هايتان امتداد مي يابد. هنگامي که جان هايتان يکي مي شوند ، آن گاه با تمامي وجود عشق خواهيد ورزيد.ديگر چيزي بين شما نيست که از جنس عشق نباشد . پيوند مقدس همين است. شور و شعف ، وجد و شادماني واقعي هم ، اين است . باربارا دي آنجليسعمر آنقدر کوتاه است که نمي‌ارزد آدم حقير و کوچک بماند. ديزرائيليخنده بهترين سلاح جنگ با زندگي است . آناتول فرانسخوشبختي در خانه شماست بيهوده آن را در باغ همسايه مجوييد . مارک اورلآدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند . حکيم ارد بزرگاستاد پرورنده روان است ، و پدر مادر پرورش دهنده جان . قابوسنامهيوگا پيام خرد است و بشريت وارث اين پيام . دالايي لاماميان اشک مرد و زن فاصله و بازه اي از آسمان تا زمين است . حکيم ارد بزرگشما نميتوانيد با تنفر داشتن از ديگري خودتان را به خدا نزديکتر کنيد، چه معتقد باشيد که اين خشمي بجاست و يا نه. رابطه ميان روح - که شما هستيد - و خدا بر اساس عشق است. و جاييکه عشقي پاک وجود دارد، هيچ جايي براي هيچ نوع خشمي وجود ندارد. سري هارولد کلمپحقيقت زندگي اين است که همه ي انسانهايي را که با آنها در تماس هستيم شاد کنيم. ديپاک چوپراره آورد سفر در درون آدمي ، به جز خرد و پيشرفت نيست . حکيم ارد بزرگهرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد . سعدي شيرزاياگر مي‌بيني کسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو کن. ديل کارنگيشيريني يکبار پيروزي به تلخي صد بار شکست مي‌ارزد. سقراطآن کس که آفرينندگي و نو آفريني مي خواهد. در نيک يا بد. ناگزير نخست مي بايد با نيست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فريدريش نيچهدر کنارمان دلبر هست و اگر نيست ، در سفر رسيدن به اويم . پس تنهاي وجود ندارد . حکيم ارد بزرگبه ما مي آموزند که به خاطر بسپاريم ، چرا نمي آمزند که فراموش کنيم ؟ هيچکس نيست که زماني در زندگي خود به اين معتقد نشده باشد که حافظه همانگونه که نعمت است بلا و لعنت نيز هست . ف – ا – دوريويچصاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئونمقياس ارزش انسان اهميتي است که به وقت خود ميگذارد . رالف امرسونواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . حکيم ارد بزرگگناهکاران هميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا هستند! . ژورنالکار ما نماينگر قابليت هاي ماست . گوتههيچ چيزي براي ياد گرفتن کوچک و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست . ويليام وان هورنپندار و ديدمان بر روشنايي باشد و راستي ، بدينگونه راه هاي آينده ، روشن است و هموار . حکيم ارد بزرگهيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي شيرازيبيا...
همان گونه که هستي بيا دير مکن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه که هستي
بيا دير مکن
چمن ها را پايمال کرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از کشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي که آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود که در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي که از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسي مي تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دير شده همان گونه که هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)مشعل نبوغ فروغ نيابد مگر آن زمان که نور حقيقت بر آن بتابد . کنت دوسکور
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:31 | لینک  |