جملات کوتاه , جملات کوتاه بزرگان , جملات فلسفی , جملات قصار
انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم. سعديبه راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولربرآزندگان بدنبال دگرگوني و رستاخيزند ، رشد در کمينگاه راه هاي نارفته است . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان عمل است . شکسپير

 

تنها آرمانهاي بزرگ ، به ما بينشي فرا دنيوي مي دهند . حکيم ارد بزرگپشيماني که ما را به راه راست نکشاند ، هيچ ارزشي ندارد . حکيم ارد بزرگکسي که بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت . حکيم فردوسي خردمندنبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن . اديسوننيرومندترين ساختارها ، نرم ترين آنهاست ، ساختارهاي خشک و سخت خيلي زود نابود مي گردند . حکيم ارد بزرگدانش پزشکي در عرض چند سال گذشته چنان پيشرفت حيرت انگيزي کرده است که امروز براي يک پزشک غير ممکن است در بيمار خود عضو سالم پيدا کند . اريل وينسونخدايا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون مي دانم چکونه خويشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولترريشه رشد تبهکاري در امنيت بزهکار است . حکيم ارد بزرگمأيوس مباش زيرا ممکن است آخرين کليدي که در جيب داري ، قفل را بگشايد. تروتي ويکخيلي وقت شناس بود . تو مي توانستي آفتاب را با او تنظيم کني ! . کريستوفر فريبزرگداشت کساني ديدنيست ، که از ديدگان مردم بسيار دورند . حکيم ارد بزرگمن جز يک چيز نمي دانم و آن اين است که هيچ چيز نمي دانم . سقراطدر جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم. پائولو کوئيلوخود کامگان در ژرفناي وجود خويش گم مي شوند . حکيم ارد بزرگهر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد . گوتهاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگنابود کننده طبيعت ، عمر خويش و فرزندانش را کوتاه مي سازد . حکيم ارد بزرگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيسعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست . ارنست رناناسطوره ها بي باکند ، آنها خوي برتر خويش را به آيندگان هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه . فرويدما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند.
همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسهاز ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنفريادرس پاکزاد است ، او گوشش پيشتر تيز شده و آماده کمک رساني ست . حکيم ارد بزرگاي سالک ، يکي يکي ، قدم به قدم . راهي نيست . راه با پيمودن پديد مي آيد . با پيمودن است که راه را مي سازي ، و اگر واپس بنگري ، هر آن چه ميبيني ، فقط رد گام هايي است که روزي پاهايت دوباره آنها را مي پيمايد . اي سالک ، راهي نيست ، راه با پيمودن پديد مي آيد . آنتونيو ماچادوتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريانديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . حکيم ارد بزرگصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوهيچ کدام از ما ، همه چيز را در اختيار نداريم پس به هم نيازمنديم براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم . ارد بزرگآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گارودياز پيروزي تا سقوط فقط يک ثانيه فاصله است . ناپلئونيک آموزگار خام مي تواند شاگردان خويش را براي همه زندگي سرگردان کند . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. آنتوني رابينزخود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده تصوير ذهني خود را از آن چه بايد باشد رها کن تعابير ، پيش فرض ها و پيش داوري هاي خود را رها کن دست از کنترل وقايع و رويدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن حال شرايطي فراهم آورده اي تا اعجاز در آن ظهور کندحال دريچه اي گشوده اي تا ناشناخته ها امکان ورود پيدا کنند حال در قلب خود جايي براي عشق و شور زندگي باز کرده اي . باربارا دي آنجليسخرد در بستري طوفان زده رشد نمي کند . حکيم ارد بزرگآرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . دي سلزدوستي مهم ترين نيکبختي انسان است. هيومپيمان ها در هنگامه نيازها بسته مي شود ، و آنگاه که پاره شود چيزي جز پلشدي و زبوني بر جاي نمي ماند . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان ، عمل است. مارلوسخن را زيوري جز راستي نيست. جامياگر همدمت آدمي بدگو باشد ، خيلي زود اسير وهم و سياهي دل مي شوي . حکيم ارد بزرگآرزو کردن شرط نيست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوينچيبه زيبائي بيانديش ، نه براي انگيزش ، که در جهت تعالي . زيبائي به هر جا آرامش مي آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعي. پاول ويلسونتا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يک هنجار هميشگي است . حکيم ارد بزرگدلت را آنچنان تميز کن ، که ظرفت را . مثل چينيوقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد ، به ياد آوريد که از اين موانع ، قبلاٌ هم در زندگيتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده ايد! . آنتوني رابينزخنده در وراي خود رازها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگشور زندگي ترانه اي است که عشق مي سرايد شور زندگي همان عشق است که به حرکت در آمده است عشق و شور زندگي هنگامي نصيب تان مي شود که آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد که همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد . باربارا دي آنجليساين خوبي که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسيوسشايستگان چهره ايي گشاده دارند ، نگاهي مهربان ، دستي نوازشگر و نوايي پندآموز . حکيم ارد بزرگهنگامي که مصمصم به عمل شديد ، بايد در هاي ترديد را کاملا" مسدود سازيد. . نيچهآفتاب به گياهي حرارات ميدهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد تولستويهيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس که به خود بگويم اين بار کار ناتمام را پايان مي دهم . حکيم ارد بزرگهشت بار که افتادي ، براي هشتمين بار برخيز . مثل چينيخنده مصائب و مشکلات زندگي را کوچک و آلام روحي را محو مي نمايد. . ژول سيمونفروتني زماني هويدا مي گردد که آدمي از کوهستان وجودش پايين آمده و يا در حال فرود آمدن است . حکيم ارد بزرگبهترين کارها اين است که درجواني دانش اندوزي و در پيري بکاربري. بوذرجمهرممکن است دروغ يکسال بدود ولي راستي در يک روز از او جلو مي افتد. مثل افريقائيبخت همچون مرغي در گوش ما زمزمه مي کند و ما را با خود به سوي مي کشاند که باورش را هم نمي کرديم . حکيم ارد بزرگسوالهاي هر کس بيش از جواب هايش اورا مي شناساند. ولترتجربه ، مدرسه اي است که محصلين خود را با قيمتي گران ، بار مي آورد. فرانکلينميوه کشتن ، کشته شدن است . حکيم ارد بزرگخط مستقيم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاه ترين راه است . راسلدر ميان همه آلام و مصيبت ها تنها ياد خداوند انسان را تسلي مي دهد. جرجي زيدانچه بيچاره اند مردمي که ، قهرمانشان بزدل است . حکيم ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنخردمندان ترس را هم به بازي مي گيرند . حکيم ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتنرُلهايي که در صحنه زندگي به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختيار ما نبوده و تنها وظيفه ما اين است که آنها را به خوبي بازي کنيم . اپيکتتبا فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . حکيم ارد بزرگچاره ترس روبرو شدن با چيز ترس آور و تماشاي آن است . روتر فوردسخن گفتن از دوستي و دشمني پايدار در سياست ، خنده آور است . حکيم ارد بزرگنگاه مردان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگبيم و اميد هميشه توام با هم هستند . لاروشفوکوآگاه بر داشته هاي خود بيناست . حکيم ارد بزرگاي بشر بي شعوري که نميتواني کرمي را بيافريني .... با اين وجود يک دو جين خدا ميسازي . مونتنيهرگز با پو ل نميتوان يک سرباز خوب ، معلم خوب ، هنرمند خوب، يا يک کارگر خوب ساخت .. . جان راسکينبسيار ياد کردن از سختي هاي زندگي ، بردگي مي آورد . حکيم ارد بزرگآنچه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلفي دارند ، والايي در ايمان به هدف و آرمان است . فردريش نيچهآرامش اگر هميشگي باشد سستي و پلشتي در پي دارد . حکيم ارد بزرگبراي انکه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلايلبدبختي مي تواند به ما بياموزد که خوشبخت باشيم. ژول رومنبشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . نيچهفاش نکردن اسرار مردم دليل کرامت و بلندي همت است. سقراطجايي که شمشير است آرامش نيست . حکيم ارد بزرگبهترين سياست صداقت است. سروانتسزمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي است. ولي تقواي او کافي نيست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفوسيوستنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگاميد جزيي از خوشبختي است. ژوبرحقيقت انکارناپذير است. بدخواهي ممکن است به آن حمله کند. ممکن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيلموفقيت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزواگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه توست . دالايي لامارَد راستي ، رَد خويشتن است . حکيم ارد بزرگديروز تاريخ است . فردا راز است . امروز يک هديه است . دالايي لاماهر کجا که هستي ، هر کجا خودت را يافتي ، از هر آنچه که داري لذت ببر ، به تمامي لذت ببر . هر جا که هستي و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نيايش داشته باش . دالايي لاماناراستي هايمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگين مي کند . حکيم ارد بزرگغضب ، نابيناترين ، شديدترين و زشت ترين ناصحان است . دسه گورچراغ مايه دفع تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن دوري بايد جست . حکيم فردوسي خردمندآنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . حکيم ارد بزرگآنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . دموستنعمري را تلف کردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه کوتيآنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچهآنکه ناراستي پيشه نموده ، خموشي ديگران هم برايش ترسناک است . حکيم ارد بزرگطول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار . زکرياي رازيدو گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر بشنويم و کمتر بگوييم . ديوژنديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان برگزيدگان است . حکيم ارد بزرگمهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيفشور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والساگذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده مي کند . دوگلاس مک آرتورخوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست . داويد هيومخود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . حکيم ارد بزرگآن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناک و جدي بودن هاي غمناک . فردريش نيچهادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميکند . مونتسکيوخوشبختي، فاصله ي اين بدختي تا بدبختي بعدي است . چارلي چاپليننوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:32 | لینک  |