جملات کوتاه , جملات کوتاه بزرگان , جملات فلسفی , جملات قصارهر کس مرتکب اشتباهي نشده، اکتشافي هم نکرده است. گاليلههيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بوداآدم پرحرف تخم مي پاشد و آدم خاموش درو مي کند. اقليدوسدر کاخ هاي ويران شده نامداران سرزمينمان ايران مي توان هزاران هزار چشمه جاري ديد ...مي توان فريادهاي دادگستر آنها را شنيد ... و تنهايي را از ياد برد . حکيم ارد بزرگانسان وقتي در خانه نشسته است خوهان حادثه اي در زندگي و هنگامي که دچار حادثه مي شود طالب زندگي آرام در خانه است . وايلزانسان وقتي در کار سياست آسان فريب مي خورد که تصور ميکند ديگران را فريب داده است . ژول سيمونزندگي خوب ، تنها در دلشادي ما نيست همزيستي و مهر به خوبان بهترين زندگي را براي ما مي سازد . حکيم ارد بزرگهيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتينتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين کاکتيوجشن هاي بزرگ ميهني ريشه در خوي و سرشت آدميان دارد . حکيم ارد بزرگمى توانيد انسانى را به کسب دانش رهنمون کنيد، اما نمى توانيد او را وادار به انديشيدن کنيد. اف پى دانسىضعيف‌الاراده کسي است که با هر شکستي بينش او نيز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پوبه جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستي يک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چينيبرگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهروزندگي مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است . حکيم ارد بزرگبا انديشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسسزندگي يک هديه است: به ما حق ويژه، فرصت و مسؤوليت مي‌دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. توني رابنيزبراي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را به حال خود رها مکن . حکيم ارد بزرگبيشتر مردم به آزادي علاقه چنداني ندارند چون آزادي مستلزم و متضمن مسؤوليت است و بيشتر مردم از مسؤوليت واهمه دارند. زيگموند فرويددر تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت بدهيد، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند يا نکند. ديويد گاورشادي را به يکديگر هديه دادن شيره نوروز باستاني ايرانيان است . حکيم ارد بزرگمن آمده‌ام که مسؤوليت کارهايي را که کرده‌ام بر عهده بگيرم. من مسؤوليت کاري را که نکرده‌ام، نمي‌پذيرم . اليور نورثهر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاري که از آن حاصل مي شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت


اميدي به آينده دانايي که چشم به دهان نادان ها دارد نمي رود . حکيم ارد بزرگبايد بخواهيم تا بتوانيم! . رنه دکارتمرغ بهشتي فقط در دستان کسي مي آرامد که در چنگش نگيرد. جان بريارزش نهادن به تنهايي ( براي خودسازي و انديشه ) ، نمايانگر بي ارزشي کار گروهي نيست . حکيم ارد بزرگاراده، يکي از عوامل عمده ايمان است. پاسکالتمايلات خود را ميان دو ديوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنيد. ارسطوبراي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . حکيم ارد بزرگکسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد. گوستاو لوبوناولين مرحله انجام کار خير، تمايل به آن است. رولند هيلکارآفرين ، زندگي آفرين است پس آفريني جاودانه بر او . حکيم ارد بزرگمسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت] حرکت مي‌کند. جوسيا گيلبرت هولاندمردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت در دنيا باعث پيشرفت انسان نمي‌شود. فرانک کرينروان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين همان ريشه بالندگي آدمي ست . حکيم ارد بزرگمسؤوليت قبول کن، بگذار هرچه مي‌خواهد پيش بيايد. آنتوني رابينزمي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم . رنه دکارتدر پايان کوچه بن بست زندگي ، بارها و بارها ابله هان را ديدار خواهي کرد . حکيم ارد بزرگبعضي از سخنوران نمي دانند با دستهايشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگيرند . متورمن کولنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسروناگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيوقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد . مارسل پيره ووآنکه زندگي بدون رنج و تلاش را برمي گزيند پيشاپيش مرگ خويش را نيز جشن گرفته است . حکيم ارد بزرگتوهين ها مانند سکه تقلبي اند . ما ناگزيريم آنها را بشنويم ، ولي مجبور نيستيم قبولشان کنيم . رسورجنقبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولي داراي هيچ گونه نظريه اي نيستم . روچستربکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدوست زمان احتياج، دوست حقيقي است. ضرب المثل انگليسيخدايا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است. گوتهگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . حکيم ارد بزرگنزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. سقراطشخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفهفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرحافظه گنجينه اي است که بايد در آن سرمايه گذاري کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن نياز داريم از آن دريافت کنيم . روومردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگبا شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را رام کرد . راسينانسان در هر کار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد . ضرب المثل فرانسويتنها ميهماني را بپذيريد ، که بتوانيد بدرقه اش کنيد . حکيم ارد بزرگانسان محل اشتباه و فراموشکاري است . بنيامين فرانکلينآدم ها فقط در يک چيز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زندبرآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . حکيم ارد بزرگتمام وعده و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور و بهترين دستور زندگاني اين است که اعتماد به نفس داشته باشي و و در پرتوي سعي و مجاهدت خود به مقامي برسي . ميکلانژانسان در عالم چون شبح سرگرداني است که در عبور از اين راه حياتي سايه اي از خود به يادگار نميگذارد . ويکتور هوگوبرآزندگان مست شرآب هزاران ساله پيشينه کشور خويشند سخن آنان جز آهنگ خيزش و رشد نيست . حکيم ارد بزرگانسان در کنار ديگران عاقل تر است تا در کنار خويش . لاروشفوکولدانسان در هر سني که از کار بازماند بهتر است که بعد بي درنگ بميرد . اديسونتنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . حکيم ارد بزرگدانش به تنهائي يک قدرت است. فرانسيس بيکننوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:33 | لینک  |